การสร้างเครื่องมือสำหรับโครงการประยุกต์งานศึกษาวิจัยเพื่อบูรณาการกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำหรับการปรับตัวเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับประเทศไทย(ADAP-T)