โครงการศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทางน้ำและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางนิเวศอุทกวิทยาที่มีบทบาทต่อทรัพยากรประมง

Publish Year International Journal 2
2023 exJutarak Luang-on, exJoji Ishizaka, exAnukul Buranapratheprat, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJoaquim I. Goes, exEl?gio de Raus Maure, exEko Siswanto, exYuanli Zhu, exQian Xu, exPhattaranakorn Nakornsantiphap, exHiroshi Kobayashi, exSatsuki Matsumura, "MODIS-derived green Noctiluca blooms in the upper Gulf of Thailand: Algorithm development and seasonal variation mapping", Frontier in Marine Science, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-16
2022 exJutarak Luang-on, exProf.Joji Ishizaka, exAnukul Buranapratheprat, inดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJoaquim I. Goes, exHiroshi Kobayashi, exMasataka Hayashi, exEl?gio de Ra?s Ma?re, exSatsuki Matsumura, "Seasonal and interannual variations of MODIS Aqua chlorophyll-a (2003–2017) in the Upper Gulf of Thailand influenced by Asian monsoons", Journal of Oceanography, ปีที่ 78, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2022, หน้า 209-228
Publish Year National Conference 1
2018 exวารินทร์ นิ้มสันติเจริญ, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, exรศ.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ , "การเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และฤดูกาลในความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”, 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา ประเทศไทย