Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่และฤดูกาลในความหนาแน่นของแพลงก์ตอนสัตว์บริเวณชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”
Class
ชาติ
Date
25 - 26 มกราคม 2018
Location
พะเยา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-