การศึกษาการส่งเสริมการขายในสินค้าอุปโภคบริโภค

Publish Year National Conference 2
2017 exเจียมจิตต์ ศรีสมุทร์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการตัดสินใจของลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายประกันภัยรถยนต์ของตัวแทนประกันภัยที่มีบริการด้านเว็บไซต์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที 11, 23 - 24 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวลัยรัตน์ รัตนดิษฐ์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดประสิทธิภาพตัวแทนขายภายใต้สังกัดหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4, 14 - 15 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย