Conference

Article
การวัดประสิทธิภาพตัวแทนขายภายใต้สังกัดหน่วยงานส่งเสริมการขายบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
14 - 15 พฤษภาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-