พฤติกรรมของผู้บริโภคสินค้าตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และความเต็มใจจ่ายการบริโภคสินค้าที่ติดเครื่องหมาย KU SAFE: กรณีศึกษาสินค้าที่ผลิตภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์