การศึกษาศักยภาพของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงความหลากหลายทางชีวภาพของเส้นทางจังหวัดกระบี่

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKittisak Jermsittiparsert, "Promoting Female Entrepreneurial Growth Intention in Thailand’s Tourism Industry: Role of Education Driven Ability, Opportunities and Advisory", Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, ปีที่ 16, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 4638-4645
2010 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Revalidating Two Measures of Reputation in Thailand", Corporate Reputation Review , ปีที่ 13, ฉบับที่ fall, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 209-219
Publish Year International Conference 1
2018 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Sustainable Development for Tourism in Thai Islands", Economics and Development in Microstates, Islands, and the Arctic, 1 ธันวาคม 2018, ์Nuuk Greenland ราชอาณาจักรเดนมาร์ก