การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารทะเลโดยใช้เทคโนโลยีไมโครบับเบิลร่วมกับสารฆ่าเชื้อ