การจัดตั้งธนาคารเซลล์สัตว์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยขน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน