การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม