Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21
ชาติ
28 - 30 มิถุนายน 2016
สงขลา ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงของรูปแบบอาคารที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากแผ่นดินไหวในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203451 ชื่อวิชา Analysis & Design of Earth Structures,4 ม.ค. 2016 - 29 ก.พ. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการวางแผนอพยพหลังเกิดภัยพิบัติ แหล่งทุน :เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย (ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),29 ต.ค. 2014 - 1 ก.ย. 2015
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต.ลุ่มสุ่ม, อบต.หลุมรัง, อบต.ลาดหญ้า, อบต.ท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี การใช้ประโยชน์ :นำไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการเตรียมความพร้อม การรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ในด้าน พื้นที่เสี่ยงภัยเหตุการณ์แผ่นดินไหว การเตรียมการศูนย์พักพิง เส้นทางที่แนะนำสำหรับการอพยพประชากรจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว,1 ต.ค. 2015 - 24 ก.ย. 2017