ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในรูปของเงินลงทุนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย