Journal

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในรูปของเงินลงทุนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Journal
การจัดการสมัยใหม่ (ISSN: 16867319)
Volume
18
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
63-71
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-