Journal

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในรูปของเงินลงทุนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การจัดการสมัยใหม่ (ISSN: 16867319)
18
1
63-71
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-