งานวิจัยเพิ่มผลผลิตของต้นสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต เฟสที่ 3

Publish Year International Journal 1
2016 exMethanee Homthong, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, exMatana Srihuttagum, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of chitinase from soil fungi, Paecilomyces sp.", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 232-242
Publish Year National Journal 1
2016 exKanlaya Rattanathawornkiti, inนายฐิติ กาญจนเกตุ, อาจารย์, exAnawat Suwanagul , inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Genetic relationship assessment of pineapple germplasm in Thailand revealed by AFLP markers", Genomics and Genetics , ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า xx-xx
Publish Year International Conference 1
2016 exณัฐชานันท์ ศักดิ์ธนัทภัทร์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "DNA barcoding of the good performance-selected hybrids derived from interspecific hybridization of plants in the genus Jatropha", The Seoul International Conference on Life Sciences and Biological Engineering (SICLSBE), 6 มกราคม 2016, กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 1
2015 inนางสาวแอนนา สายมณีรัตน์, "การทดสอบผลผลิตของสบู่ดำพันธุ์คัดเลือกที่ปลูกโดยอาศัยน้ำฝนเปรียบเทียบกับการให้น้ำหยดในไร่เกษตรกรเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมวิชาการความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง พลังงานทดแทนกับความมั่นคงของชาติ , 6 - 8 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย