การพัฒนาต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, "How to Use Tourism to Support Sustainable Forest Management:A Case Study of the Pha Wang Nam Khiao - Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand", Journal of Tourism and Hospitality Management, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017, หน้า 126-134
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรานันต์ ตันติเวทย์, อาจารย์, "DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE TOURISM MODEL for the Pha Wang Nam Khiao – Pha Khao Phu Luang Forest Reserve, Thailand", The 7th Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (AHTMM) conference, 10 - 15 กรกฎาคม 2017, Famagusta, Cyprus สาธารณรัฐตุรกี
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววารุณี กันทากาศ, "เส้นทางการท่องเที่ยว “เส้นทางวนกร: เรียนรู้การป่าไม้ สู่สังคมไทยยั่งยืน”โครงข่ายการท่องเที่ยวป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง", งานนิทรรศการด้านวิจัย บนเส้นทางสู่เกษตร 4.0 งานเกษตรกำแพงแสน 2560, 2 - 11 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย