การพัฒนาเครื่องเคลือบเมล็ดข้าวสารด้วยกระบวนการฟลูอิไดซ์เบด (ระยะ2)

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองการถ่ายเทมวลสารและการเปลี่ยนแปลงทางกลของเมล็ดข้าวในระหว่างการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 42-48
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ปรีดา ปรากฎมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลอง CFD-DEM ของความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิไดซ์เซชันสำหรับตัวกลางก๊าซ-ของแข็ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้งที่ 3 The 3rd National Conference on Informatics, Agriculture, Management, Business Administration, Engineering, Science and Technology, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, เมืองชุมพร ชุมพร ประเทศไทย