การปรับปรุงประชากรทานตะวันพันธุ์เชียงใหม่ 1 เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์