การใช้กล้วยเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเป็นสารเสริมในอาหารเพื่อเป็นแหล่งพรีไบโอติกและสารกระตุ้นการกินของลูกสุกร