การยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพเนื้อส้มโอ เนื้อขนุน และเนื้อมะม่วงด้วยสารเคลือบเนื้อบริโภคได้เพื่อส่งออก

  • บริษัท เอส เอสที่อิมพอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2558-2559)

  • inดร.อภิตา บุญศิริ

  • inดร.อภิตา บุญศิริ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์