การจัดเก็บของการปรับปรุงพันธุ์พืชผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องโยดตรงในภาคใต้ ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development and competition of hybrid maize seed market in Thailand: The roles of public and private sectors", Tropical Agriculture, ปีที่ 94, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2017, หน้า 418-433