โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์กากตะกอนจากระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ของโรงงานผลิตเอทานอลสำหรับการผลิตวัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืช