การจัดการศึกษากับการพัฒนาอาชีพบุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษ: การยืนยันความสัมฤทธิ์ผลของความร่วมมือด้วยสหวิชาการของ ครู หมอ พ่อ-แม่