การระบุบทบาทของสิ่งกีดขวางหลังการผสมเกสร และหลังการปฏิสนธิในการป้องกันการแลกเปลี่ยนยีนระหว่างประชากรย่อยของ habenaria rhodocheila โดยอาศัยหลักฐานทางพันธุศาสตร์