การศึกษากลไกการขนส่งยา carbapenem ผ่านโปรตีนขนส่งใน Pseudomonas aeruginosa สำหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพยาต้านเชื้อด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์