การศึกษาแบบจำลองเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื้นที่และเชิงช่วงเวลา และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้