Person Image

  Education

  • วท.บ.( วนศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2527
  • วท.ม.( วนศาสตร์ ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2532
  • Dr.rer.net.(Remote Sensing& GIS ), Technical University of Berlin, เยอรมัน, 2540

  Expertise Cloud

  abovegroundcarbon sequestrationDrought AssessmentEucalyptus camaldulensisEucalyptus PlantationEvapotranspirationevapotroanspirationLand Use ChangeLao PDRMODSIObject Oriented Satellite Image Analysisplantationpoddy fieldRainfallRemote SensingStream FlowSuomi-NPPVIIRSvolumeWatershedกระแสน้ำกลุ่มป่ากลุ่มป่าตะวันตกกลุ่มป่าตะวันออกการกักเก็บคาร์บอนการคายระเหยน้ำการเคลื่อนที่ของตะกอนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management)การจัดการป่าไม้การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ (Protected Area Managemet)การประเมินความถูกต้องเชิงตำแหน่ง ข้อมูลแผนที่กูเกิล ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซทปรับแก้แบบออร์โธการประเมินความแห้งแล้ง การประเมินพื้นที่เสี่ยงการรับรู้ระยะไกลการสำรวจทรัพยากรป่าไม้การสำรวจป่าการสำรวจป่า: มวลชีวภาพ: คริกิงการสำรวจระยะไกลการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)การสูญเสียการกักเก็บคาร์บอนการให้บริการเชิงนิเวศข้อมูลภาพดาวเทียมความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมทางทะเลดัชนีพืชพรรณดาวเทียมทรัพยากรชีวภาพทางทะเลทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรประมงทรัพยากรป่าไม้น้ำในนาข้าวแนวเชื่อมต่อแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาบุกรุกป่าแบบจำลอง การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การใช้ที่ดิน ผลกระทบ ทรัพยากรป่าไม้แบบจำลอง ระบบประมวลผลอัตโนมัติ พื้ันที่เสี่ยง ภาวะแห้งแล้งประเมินประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)ปากแม่น้ำประแสร์ป่าตะวันตกป่าพรุป่าพรุควนเคร็งแพลงก์ตอน ปลาวัยอ่อน หญ้าทะเล สาหร่ายทะภัยพิบัติภัยแล้งภาพรับรู้ระยะไกลภูมิสารสนเทศมวลชีวภาพรอยต่อนิเวศป่ารอยต่อระหว่างป่าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศทางทะเลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ลุ่มน้ำลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนล่างสัตว์กลุ่มหอย แนวปะการัง เพรียงหัวหอม ฟอ

  Interest

  การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS), การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management), การจัดการพื้นที่อนุรักษ์ (Protected Area Managemet), ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 16 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 10 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 4 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Estimating evapotranspiration of paddy field and teak plantation using remote sensingTongdeenok P., Boonyawat S., Chuchip K.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 798-810
  1
  2Object oriented satellite image analysis for the differentiation of eucalyptus plantation in the an area of Sanamchaiket district, Chachoengsao provinceAnan T., Silapathong C., Chuchip K., Arunpraparut W.200930th Asian Conference on Remote Sensing 2009, ACRS 2009
  1,pp. 63-66
  0