ผลของอุณหภูมิต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในระหว่างการเก็บรักษาน้ำนมดิบ