การพัฒนารูปแบบการตลาดเพื่อสังคมฐานชุมชนเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืนของเยาวชนไทย

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์, "“3S Project”: A Community-Based Social Marketing Campaign for Promoting Sustainable Consumption Behavior Among Youth", Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, ปีที่ 35, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 32-49
2018 inดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์, "Investigation and Recommendations on the promotion of Sustainable Consumption Behavior among Young Consumers in Thailand", Kasetsart Journal of Social Science, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 51-58
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์, "Understanding of Socially Sustainable Consumption Behavior (SSCB) among Young Consumers: Empirical Evidence from Thai Market", The 2nd USM-International Conference on Social Sciences 2017, 23 - 25 สิงหาคม 2017, Penang มาเลเซีย