ความเต็มใจจ่ายสำหรับเนื้อโคที่ผลิตตามมาตรฐาน GAP และ GMP และติดฉลากเครื่องหมาย Q

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, "Estimating Willingness to Pay for Safe Beef", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2016, หน้า 94-104
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์, "Factors Affecting Consumer Valuation of Safe Beef", International Conference for Business and Economics ณ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี , 21 - 24 มิถุนายน 2016, มิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี