การศึกษาแบบต่อเนื่องของภูมิคุ้มกันแบบ ELISA ในสุกรต่อโรค PRRS ในช่วง 24 สัปดาห์

Publish Year International Conference 2
2016 exปุณฌรัศมิ์ นิลสุวรรณ์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Longitudinal Immune Response on PRRS in Vaccinated Pigs for 26 Weeks Period", 24th International Pig Veterinary Society Congress & 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin, IRELAND ไอร์แลนด์
2016 inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิชัย จิรวัฒนาพงศ์, อาจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PRRS Immune Response in Vaccinated and non-Vaccinated Naive Pigs", 24th International Pig Veterinary Society Congress & 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin, IRELAND ไอร์แลนด์
Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวปุณชรัศมิ์ นิลสุวรรณ, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของภูมิคุ้มกันสารน้ำระยะยาวต่อโรคพีอาร์อาร์เอสในสุกรแรกเกิดจนอายุ 26 สัปดาห์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ , 25 - 26 มิถุนายน 2015, ฉะเชิงเทรา ประเทศไทย