การศึกษาประสิทธิภาพของ Virucid Vet Liquid ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในสุกร