การผลิตจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนในการผลิตพืช ประจำปี 2558