การศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสาวรสหวาน เบอร์ 2 ปลอดโรค (โครงการย่อยที่ 2ในชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาการผลิตเสาวรสหวานปลอดโรค)

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, exสาโรจน์ กลางกองสรรพ, exบุญเตือน เล่าเปี่ยม , exศิวาภรณ์ หยองเอ่น, exมาริษา สุขปานแก้ว, "การศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรค", การประชุมวิชาการผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2558, 3 กันยายน 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย