Conference

Article
การศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสาวรสหวานเบอร์ 2 ปลอดโรค
Conference
การประชุมวิชาการผลงานวิจัย มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2558
Class
ชาติ
Date
3 กันยายน 2015
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-