การออกแบบระบบทางความร้อน

Publish Year National Journal 7
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบขดท่อ", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 370, มกราคม 2015, หน้า 59-66
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "คูลลิ่งทาวเวอร์แบบดราฟลมดูดไหลสวนทางกับการออกแบบอย่างเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์", เทคนิค เครรื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 371, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 57-63
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านครีบระบายความร้อน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 373, เมษายน 2015, หน้า 46-54
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการทำงานของชุดควบแน่นของระบบทำความเย็นแบบอัดไอด้วยระเบียบวิธีของนิวตันราฟสัน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 374, พฤษภาคม 2015, หน้า 43-48
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการทำงานของระบบทำความเย็นแบบอัดไอด้วยระเบียบวิธีของนิวตันราฟสัน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 375, มิถุนายน 2015, หน้า 64-72
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการทำงานของMultiple-Flash Evaporator ด้วยระเบียบวิธีของนิวตันราฟสัน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 376, กรกฎาคม 2015, หน้า 54-61
2015 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การจำลองการทำงานอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างนำ้กับนำ้มันด้วยวิธีนิวตันราฟสัน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 377, สิงหาคม 2015, หน้า 57-64