Journal

การจำลองการทำงานอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างนำ้กับนำ้มันด้วยวิธีนิวตันราฟสัน
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
32
377
57-64
สิงหาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-