การศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year National Conference 3
2015 inดร.กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประวัติศาสตร์บอกเล่าและการเมืองเรื่อง"พลเมือง": การปรับตัวของคนห้วยกบในบริบทสังคมไทยยุคโลกาภิวัตน์", ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน, 27 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คติชนคนห้วยกบ: การดำรงอยู่และบทบาทของความเชื่อและพิธีกรรมที่หมู่บ้านห้วยกบ", การประชุมโครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี, 27 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "เรื่องเล่าจากห้วยกบ: อัตลักษณ์ พหุลักษณ์ พลวัต", ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน, 27 พฤศจิกายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย