การพัฒนาสูตรน้ำจิ้มอาหารญี่ปุ่น

  • ผู้ประกอบการ (นางสาวพรรณพนิช กองกิริต)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2558)

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

  • inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์