อิทธิพลของสารไบโอพอลิเมอร์บางชนิดที่มีต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ไก่ชุบทอดไก่แช่แข็งที่ผ่านการอุ่นด้วยไมโครเวฟ