การสร้างความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องแต่งกายในนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศ

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์, exกฤษดา อนันตวรรธนะ, "การสร้างความหมายเชิงสัญญะของโฆษณาเครื่องแต่งกายในนิตยสารแฟชั่นต่างประเทศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย