ผลกระทบของซิลิกาเป็นสารประกอบฟิลเลอร์อิพอกไซด์ธรรมชาติในจลนพลศาสตร์ของยาง