การศึกษาผลทางอิเล็กโทรนิกของหมู่ฟังก์ชั่นบนตัวรองรับกราฟีนต่อตัวเร่งปฏิกิริยาแบบcoreshell

Publish Year International Conference 1
2016 exKiatnida Treerattrakoon, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTararaj Dharakul, exDeanpen Japrung, "Isothermal amplification and graphene based detection of circulating multiplex miRNAs", Proceedings of the 16th International Conference on Nanotechnology Sendai, Japan, August 22-25, 2016, 22 - 25 สิงหาคม 2016, Sendai ญี่ปุ่น