การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านมันสำปะหลังในประเทศไทย