การศึกษาสูตรการผลิตที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมี