การศึกษาโครงสร้างการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินในการผลิตโคเนื้อลูกผสมจังหวัดสกลนคร