การดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานกับการพัฒนาการค้าอุตสาหกรรมอาหารอาเซียน