การเปรียบเทียบและการปรับแก้สมการเพื่อประมาณค่าการใช้น้ำของพืชอ้างอิงในประเทศไทย