โครงการพัฒนาการตรวจเชื้อ porcine circovirus type 2 (PCV2) ด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล