การคาดการณ์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก