ศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายพันธุ์หญ้าแฝกด้วยเมล็ด ชื่อโครงการวิจัย การกระตุ้นความงอกและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด